ห้องข่าว

22 กรกฎาคม 2564

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ABPIF

อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2564

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ABPIF ครั้งที่ 15

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2564

อ่านต่อ
30 เมษายน 2564

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุม AGM ของกองทุนรวม ABPIF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
01 เมษายน 2564

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ABPIF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
02 มีนาคม 2564

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2564

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ABPIF ประจำปี 2564 และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date) (แก้ไข 2)

อ่านต่อ