ห้องข่าว

03 สิงหาคม 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
08 พฤษภาคม 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

อ่านต่อ
17 เมษายน 2560

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ 'ABPIF'

อ่านต่อ
17 เมษายน 2560

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่7

อ่านต่อ
07 มีนาคม 2560

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
01 มีนาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข Template)

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2560

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2560

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

อ่านต่อ
09 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
07 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

อ่านต่อ