ห้องข่าว

26 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2563

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)ประจาปี 2563 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2563

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)ประจาปี 2563 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ
19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (แก้ไข)

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
15 พฤศจิกายน 2562

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
04 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

อ่านต่อ
17 ตุลาคม 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
16 ตุลาคม 2562

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 12

อ่านต่อ