ห้องข่าว

11 ตุลาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/ 2562 (แก้ไข) บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ
03 กันยายน 2562

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
16 สิงหาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/ 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2562

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
02 สิงหาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
01 สิงหาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ
26 มิถุนายน 2562

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2562

แจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขTemplate)

อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2562

แจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

อ่านต่อ
07 มิถุนายน 2562

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

อ่านต่อ