ห้องข่าว

05 มีนาคม 2562

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ABPIF ประจำปี 2562 วาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

อ่านต่อ
07 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

อ่านต่อ
25 ตุลาคม 2561

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
22 ตุลาคม 2561

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 10

อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2561

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ