ห้องข่าว

14 พฤษภาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
08 พฤษภาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
09 เมษายน 2561

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
09 เมษายน 2561

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 9 (แก้ไข)

อ่านต่อ
05 เมษายน 2561

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 9

อ่านต่อ
06 มีนาคม 2561

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2561

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
08 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ