ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1367
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

05 May 2021

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2564

อ่านต่อ
30 April 2021

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุม AGM ของกองทุนรวม ABPIF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
01 April 2021

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ABPIF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม