ABPIF
SET 17 พฤษภาคม 2562 16:39
5.85 THB
-0.05 (-0.85%)
NAV 31 ธันวาคม 2561
7.4125 THB
-0.29 (-3.76%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
0.3284
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาส 1/2562

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

14 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม