การจ่ายเงินปันผล

รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล ปันผลต่อหน่วยลงทุน
2563
01 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 11 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63 0.0913
2562
01 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 12 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 0.1367
01 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 16 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 27 ก.ย. 62 0.1562
2561
01 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 18 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62 0.3284
01 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 12 ก.ย. 61 14 ก.ย. 61 28 ก.ย. 61 0.2067
2560
01 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 19 มี.ค. 61 21 มี.ค. 61 30 มี.ค. 61 0.6160
01 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60 14 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 28 ก.ย. 60 0.2539
2559
01 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 17 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 0.6194
01 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 15 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59 28 ก.ย 59 0.2900
2558
01 ก.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 17 มี.ค. 59 22 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59 0.2985
01 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 15 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 28 ก.ย. 58 0.2678
2557
01 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 18 มี.ค. 58 23 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58 0.3036
01 ม.ค. 57 - 30 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 26 ก.ย. 57 0.3278
2556
19 ก.ย. 56 - 31 ธ.ค. 56 17 มี.ค. 57 20 มี.ค. 57 31 มี.ค. 57 0.5440