การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Summary of Questions and Answers for Unitholders regarding Report Informing the Relevant Matters for Unitholders’ Acknowledgement Instead of Holding the 2020 Annual General Meeting of Unitholders of Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund (ABPIF) ดาวน์โหลด
รายงานสรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ABPIF) ดาวน์โหลด
Report informing the relevant matters for unitholders’ acknowledgement instead of holding the 2020 Annual General Meeting of unitholders of Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund (ABPIF) ดาวน์โหลด
รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด