การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Disclosure of Summary of Questions and Answers (Q&A) regarding the report on related matters for the acknowledgement of the Unitholders of the Fund instead ofholding the 2021 Annual General Meeting of Unitholders of Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund (ABPIF) ดาวน์โหลด
การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
Report informing the relevant matters for unitholders’ acknowledgement instead of holding the 2021 Annual General Meeting of unitholders of Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund (ABPIF) ดาวน์โหลด
รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด