ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 179,819,100 29.97
2.  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 57,246,600 9.54
3.  ธนาคาร ออมสิน 26,810,000 4.47
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 25,419,700 4.24
5.  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 13,100,000 2.18
6.  บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,837,700 1.64
7.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,985,400 1.16
8.  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 4,217,100 0.70
9.  นางจิราภรณ์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ 3,760,000 0.63