ห้องข่าว

29 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2563

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
24 เมษายน 2563

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพนื ฐานโรงไฟฟ้ อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ABPIF) ประจาปี 2563

อ่านต่อ
20 เมษายน 2563

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
17 เมษายน 2563

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 13

อ่านต่อ
30 มีนาคม 2563

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2563 (เพิ่มหมายเหตุ)

อ่านต่อ
30 มีนาคม 2563

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2563

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2563

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)ประจาปี 2563 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ