ทรัพย์สินที่ลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 และ วันที่ 4 มิถุนายน 2542 ตามลำดับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักโดยมีการซื้อก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซื้อขายกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายละเอียดทรัพย์สินโดยสรุป ดังนี้

รายละเอียดทรัพย์สิน ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ที่มาจากการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
ผู้ดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทของทรัพย์สิน สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด สิ้นสุด วันที่ 16 กันยายน 2562 และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด สิ้นสุด วันที่ 27 กันยายน 2565