ข้อมูลกองทุน

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund)
ชื่อย่อ ABPIF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,300,000,000 บาท
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนลงทุนในครั้งแรกจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2565
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)