ห้องข่าว

07 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
02 สิงหาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
01 สิงหาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ
26 มิถุนายน 2562

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2562

แจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขTemplate)

อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2562

แจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

อ่านต่อ
07 มิถุนายน 2562

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

อ่านต่อ
24 เมษายน 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
23 เมษายน 2562

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 11

อ่านต่อ
19 เมษายน 2562

แจ้งเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2562

อ่านต่อ
15 มีนาคม 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 บนเว็บไซค์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ