ห้องข่าว

27 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
08 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

อ่านต่อ
06 พฤศจิกายน 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

อ่านต่อ
06 พฤศจิกายน 2560

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ 'ABPIF'

อ่านต่อ
03 พฤศจิกายน 2560

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 8

อ่านต่อ
04 กันยายน 2560

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ